مسعود مظلوم شهرکی

مسعود مظلوم شهرکی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات