mohamadhossien mohamadi

mohamadhossien mohamadi

کارشناسی ارشد برق کنترل

۴ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
مدیر پروژه های توزیع برق
پارس پایا خطوط خوزستان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مدیر پروژه های توزیع برق
پارس پایا خطوط خوزستان
دارای 11 سال سابقه کار ومدیریت پروژه های
برق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
ناظر وطراح شبکه های توزیع برق ، براورد شرکت در مناقصات، مسئول خرید،