در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت پروژه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت پروژه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت پروژه را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت پروژه را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت پروژه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۳%
زن بیش از ۵۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب