محمدحسین یوسفی

محمدحسین یوسفی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
تکنسین IT
کافی نت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زند دانش گستر
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زند دانش گستر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
تکنسین IT
کافی نت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات