اسحاق برزکار

اسحاق برزکار

کارشناسی ارشد اقتصاد...انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه اقتصادی

۱۳ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد اقتصاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات