امیر مقتدری

امیر مقتدری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۳ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات