محمود زینی وند

محمود زینی وند

کاردانی دامپزشکی

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | دره شهر
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۸۰ - ۱۳۸۲
کاردانی دامپزشکی
توضیحات