دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

Islamic Azad University of Brojerd

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
بروجرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۶%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از لرستان، 25 درصد از تهران، 7 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از همدان، 5 درصد از البرز، 4 درصد از ایلام، و ۱۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۵%
۲۵%
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۹%
۷۹ %