سکینه جعفری

سکینه جعفری

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
توضیحات