علی مرادی

علی مرادی

کارشناسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
توضیحات