مصطفی مچاسبه

مصطفی مچاسبه

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | شادگان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آبادان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز آبادان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
توضیحات