دانشگاه پیام نور مرکز آبادان

دانشگاه پیام نور مرکز آبادان

Payame Noor University of Abadan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
آبادان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آبادان در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آبادان در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 6 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۹۴%
۹۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آبادان در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %