سعید موحدیان

سعید موحدیان

کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
توضیحات