میلدا چنعانیان

میلدا چنعانیان

کارشناسی اقتصاد

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی اقتصاد
توضیحات