هادی تاتلی

هادی تاتلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | پردیس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات