دریا ساحلی

دریا ساحلی

کارشناسی ارشد برق قدرت تهران جنوب

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
توضیحات