محمد معتمدی

محمد معتمدی

کارشناسی ارشد فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد فیزیک
توضیحات