مهران مقدسیان

مهران مقدسیان

مسئول مالی و حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابلسر
حسابدار ارشد
حدود ۲۰ شرکت در ۸ صنعت گوناگون
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کارشناسی کشاورزی زراعت
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری
حسابداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
حسابدار ارشد
حدود ۲۰ شرکت در ۸ صنعت گوناگون
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
اظهارنامه های مالیاتی
حسابدار ارشد در حدود ۲۰ شرکت در ۸ صنعت گوناگون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
همکاران
حسابدار ارشد در حدود ۲۰ شرکت در ۸ صنعت گوناگون
توضیحات