دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

Islamic Azad University of Ghaemshahr

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
قائم شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 22 درصد از تهران، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۴%
۶۴ %