فاطمه اسدی

فاطمه اسدی

دکترا الهیات علوم قرآن و حدیث

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۴ اکنون
دکترا الهیات علوم قرآن و حدیث
توضیحات