علی صالحی ساردویی

علی صالحی ساردویی

دکترا باغبانی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | جیرفت
دکترا دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۴ اکنون
دکترا باغبانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات