احمد بیات

احمد بیات

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
توضیحات