دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

Islamic Azad University of Share Ghods

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
شهر قدس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 19 درصد از البرز، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۷%
۷۷%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۱۹%
۱۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۷۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۱۴%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی شیمی
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۲%
۵۲ %