سیداحمد حسینی نژاد

سیداحمد حسینی نژاد

کارشناسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
توضیحات