کاظم خیره

کاظم خیره

تاسیسات ساختمان

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات