قاسم پورذبیح

قاسم پورذبیح

استاد برقکار در ساختمان سازی

۰ارتباط ۲مهارت
مازندران | بابل
استاد برقکار
شرکت ساختمان سازی دکتر طبری
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
استاد برقکار
شرکت ساختمان سازی دکتر طبری
۱۳۸۰ اکنون
استاد برقکار
ساختمانهای مختلف
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات