در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا لوله کشی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که لوله کشی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند لوله کشی را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند لوله کشی را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند لوله کشی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۹۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳%
کاربران منتخب