سیدرضا هاشمی

سیدرضا هاشمی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۱ارتباط ۱مهارت
یزد | اشکذر
وکیل دادگستری
کانون وکلاء مرکز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
وکیل دادگستری
کانون وکلاء مرکز