علی رزم فر

علی رزم فر

کارشناسی حسابداری مالی

۵ارتباط ۸مهارت
تهران | ورامین
مشاور مالی
شرکت ابر طلایی
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد پیشوا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد پیشوا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری مالی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
حسابرس ارشد
جامعه حسابداران رسمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور مالی
شرکت ابر طلایی
۱۳۹۵ اکنون
مشاور مالی
شرکت سپهر آتیه مبین
۱۳۹۴ اکنون
رئیس حسابداری
شرکت دانا دارو کیش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
حسابرس ارشد
موسسه حسابرسی آزمودگان