بهزاد فروهر

بهزاد فروهر

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
حسابدار
سردخانه سبحان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
حسابدار
سردخانه سبحان
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
شناسایی و ثبت حقوق و دستمزد
کار با نرم افزار صبا
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
حسابدار
مبلمان حضرتی
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
ثبت فاکتور خرید و فروش
ثبت چک های دریافتی و پرداختی
انبار گردانی
کار با نرم افزار نوسا
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کمک حسابرس
حسابداری و حسابرسی فراز حساب
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
پروژه ای
موسسه حسابداری و حسابرسی خاقانی
ثبت اسناد حسابداری
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
کار با سیستم نوسا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
صندوقدار
پخش نیک کرمان (کوکا کولا)
دریافت و پرداخت چک ها
کار با نرم افزار ویژن
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
معاون فناوری
مدرسه پیام هدایت
انجام ثبت نام دانش آموزان- بایگانی پرونده ها- دریافت و پاسخه به بخشنامه ها ارسالی از سوی آموزش و پرورش منطقه- امور مربوط به آماده سازی سوالات،بایگانی و ثبت نمرات دانش آموزش و ...
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
حسابرسی اداره آب
کمک حسابرس در حسابداری و حسابرسی فراز حساب
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
دفتر هواپیمایی ولیعصر
پروژه ای در موسسه حسابداری و حسابرسی خاقانی
ثبت فروش و برگشت از فروش بلیط
ثبت مربوط به صندوق و بانک
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
پروژه پارسه
پروژه ای در موسسه حسابداری و حسابرسی خاقانی
ثبت سند های مربوط به دریافت و پرداخت
مهارت ها
| ۱نفر
رضا خشنود
| ۱نفر
رضا خشنود
| ۱نفر
رضا خشنود
| ۰نفر
دوره های آموزشی
دوره حسابداری نوسا
پروژه ای در موسسه حسابداری و حسابرسی خاقانی
توضیحات