سید صادق زاعی

سید صادق زاعی

کارشناسی روانشناسی

۵ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی روانشناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات