محمد باقری

محمد باقری

کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف
توضیحات