زهرا حاتمی منش

زهرا حاتمی منش

حسابدار

۱ارتباط ۷مهارت
خوزستان | شوش
حسابدار
موسسه کشاورزی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اندیمشک
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اندیمشک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
گواهی نرم افزار آسان
شرکت حسابداری تراز حسابان دز
۲۳۸۵
۱۳۹۷
کارگاه حسابداری
تراز حسابان دز
۲۳۸۵
گواهینامه مهارت کامپیوتر
۱۳۹۴
گواهینامه مهارت کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
9306079445
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
موسسه کشاورزی
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
فروشگاه الکتریکی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کاراموز حسابداری
تراز حسابان دز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حقوق ودستمزد
حسابدار در موسسه کشاورزی
نحوه تحریر دفاتر
حسابدار در موسسه کشاورزی
مالیات بر ارزش افزوده
حسابدار در موسسه کشاورزی
اظهارنامه مالیاتی
حسابدار در موسسه کشاورزی
نرم افزار حسابداری آسان
حسابدار در موسسه کشاورزی
توضیحات