مجید افخمی عقدا

مجید افخمی عقدا

کاردانی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارمند بانک
بانک
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارمند بانک
بانک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات