زهرا نامنی

زهرا نامنی

کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | تربت جام
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
توضیحات