زهرا نخعی

زهرا نخعی

کارشناسی شیمی محض

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی شیمی محض
توضیحات