رضوان حاجی پور

رضوان حاجی پور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ایمنی و بهداشت

۱ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ایمنی و بهداشت
توضیحات