دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

Islamic Azad University of Amoli

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
آمل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 29 درصد از تهران، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۹%
۵۹%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۵%
۶۵ %