حسین سلیمانی

حسین سلیمانی

کارشناسی ارشد دامپروری کشاورزی

۳ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | کاشمر
Academic Manager
شرکت فرش دستباف
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
کارشناسی ارشد دامپروری کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۷۵ اکنون
Academic Manager
شرکت فرش دستباف
تولید و فروش فرش دستباف
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات