سیده سمیرا موسویان

سیده سمیرا موسویان

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار حقوق و دستمزد
اتحادیه مصرف
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار حقوق و دستمزد
اتحادیه مصرف
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات