احسان علی آبادی

احسان علی آبادی

کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۴ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
توضیحات