دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور

دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور

Technical and Vocational University of Neyshaboor

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
نیشابور
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 31 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی کشاورزی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %