علی پورمحمد

علی پورمحمد

سرپرست فروش

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
سرپرست فروش
شرکت چی توز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم ارتباطات روابط عمومی
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۷
سرپرست فروش
شرکت چی توز
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اکسل-ورد-اتوکد
توضیحات