محمد سعیدی

محمد سعیدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۹ارتباط ۱مهارت
همدان | همدان
IT مدیر بخش
مدارس خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
IT مدیر بخش
مدارس خصوصی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
آسیب شناس گفتار و زبان
ب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
ب