سحر محمودی

سحر محمودی

دیپلم مهندسی کامپیوتر سخت افزار

۲۲۳ارتباط ۱مهارت
مازندران | ساری
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مهارت ها
توضیحات