عرفان عسجری

عرفان عسجری

الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | خرمشهر
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات