حمیدرضا حداد

حمیدرضا حداد

دیپلم مکانیک خودرو

۳ارتباط ۲مهارت
خوزستان | آبادان
سرپرست‌فروش
پخش سراسری‌ آرپانوش
کاردانی دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر شیراز
تحصیلات
دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه درجه۲بین المللی‌مدیریت‌ فروش
۱۳۹۴
گواهینامه درجه۲بین المللی‌مدیریت‌ فروش
شرکت مبنا توسعه بازار
۱۳۹۴
گواهینامه درجه‌۱بین‌ المللی ارزیابی وگسترش بازار
بازاریابان‌ایران‌زمین
گواهینامه درجه۱بین المللی‌ بازاریابی‌ وفروش
۱۳۹۳
گواهینامه درجه۱بین المللی‌ بازاریابی‌ وفروش
شرکت مبنا توسعه بازار
دوره‌آموزشی‌باحضورمدرسان‌ومدیرفروشان‌برترجهان‌یکی‌ازان‌مدرسان‌استادهاکان‌مدیرفروش‌جهانی‌رانی‌برگزارشد،ویکی‌ازپربارترین‌دورهای‌آموزشی‌بود
۱۳۸۶
مدرک‌درجه‌یک‌بین‌المللی‌ایمنی‌وبهداشت‌محیط‌کار
پالایش‌وپخش‌فراوردهای‌نفتی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست‌فروش
پخش سراسری‌ آرپانوش
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
ناظرایمنی وبهداشت پروژه
پالایشگاه آبادان
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
توسعه‌ گسترش بازار
سرپرست‌فروش در پخش سراسری‌ آرپانوش
روشهای‌نوین‌تجارت‌وفروش
سرپرست‌فروش در پخش سراسری‌ آرپانوش
ایمنی وبهداشت محیط کار
ناظرایمنی وبهداشت پروژه در پالایشگاه آبادان
توضیحات