آیسان موسویان

آیسان موسویان

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | خوی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
توضیحات