عباس اصل عباسی

عباس اصل عباسی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

۱۳ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
توضیحات