خیراله علی پوریان

خیراله علی پوریان

کارشناسی حسابداری

۲۴۶ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
خدمات مشتری
کافی نت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
خدمات مشتری
کافی نت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تعمیرکار
مغازه فروش کامپیوتر و لپ تاب
فروشنده و تعمیرکار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کتابدار
کتابخانه
مهارت ها
| ۸۹نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمزهرا محمدی
| ۸۷نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانی
| ۸۶نفر
جلال گودرزوندهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصری
| ۸۲نفر
جلال گودرزوندامیر شجاعی مقدمزهرا محمدیامیرعلی رمدانیمجید ناصری
| ۸۰نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانی
| ۷۸نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصری
| ۷۵نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصری
توضیحات
واتساپ و تلگرام 09168517309