خیراله علی پوریان

خیراله علی پوریان

کارشناسی حسابداری

۲۴۷ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
خدمات مشتری
کافی نت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
خدمات مشتری
کافی نت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تعمیرکار
مغازه فروش کامپیوتر و لپ تاب
فروشنده و تعمیرکار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کتابدار
کتابخانه
مهارت ها
| ۸۸نفر
محمد شالوهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمزهرا محمدیامیرعلی رمدانی
| ۸۶نفر
محمد شالوهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصری
| ۸۵نفر
هومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصریحسین جغراتیان
| ۸۱نفر
امیر شجاعی مقدمزهرا محمدیامیرعلی رمدانیمجید ناصریحسین جغراتیان
| ۷۹نفر
محمد شالوهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصری
| ۷۷نفر
محمد شالوامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصریحسین جغراتیان
| ۷۴نفر
محمد شالوامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانیمجید ناصریحسین جغراتیان
توضیحات
واتساپ و تلگرام 09168517309